Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
25.1.2021 - 4.3.2021 Godkännande av en kontrollplan för att undersöka fungerande av Sääkskoski fiskväg i Perho å
Perhonjoen Sääkskosken kalatien toimivuuden tarkkailusuunnitelman hyväksyminen
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 1
25.1.2021 - 4.3.2021 Kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen Perhonjoki ely-keskus Miljö - Ympäristö 0
19.1.2021 - 25.2.2021 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut enligt 115 d § miljöskyddslagen
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 0
19.1.2021 - 25.2.2021 Offentlig kungörelse om marktäktstillståndsbeslut
Julkinen kuulutus maa-aineslupapäätöksestä
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 1
18.1.2021 - 2.2.2021 Rakennustarkastajan ilmoitus 18.1.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.1.2021 - 2.2.2021 Byggnadsinspektörens meddelande 18.1.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
15.1.2021 - 5.2.2021 Val av kanslist
Toimistovirkailijan valinta
Inger Bjon, Förvaltningschef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
4.1.2021 - 3.2.2021 Avtal med MSR Finser Oy om anlitande av försäkringsmäklartjänster
Sopimus MSR Finser Oy:n kanssa vakuutusasiamiespalveluiden käytöstä
Ulf Stenman, T.f. kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
4.12.2020 - 28.1.2021 Kungörelse om MKB-beskrivning och naturabedömning
Kuulutus YVA-selostuksesta ja natura-arvioinnista
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
2.11.2020 - 14.5.2021 Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltning
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0